Stowarzyszenie REFA Wielkopolska

                                                                                                                         


”Projekt jest szansą dla nauczycieli, instruktorów,

szkół i rynku pracy”

 
 • Celem projektu „Polska meblami stoi” -  UDA.POKL.03.04.03-00-005/11-00 jest przygotowanie nauczycieli i instruktorów do pracy z młodzieżą z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb pracodawców, aktualizacja wiedzy z zakresu techniki i organizacji oraz kontakt z dobrymi firmami.

 • Projekt realizowany jest na terenie całej Polski                       do 30.09.2015 r. 

  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty.
  Działanie: 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.
  Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe.
 • Projekt obejmuje udział w praktyce w wybranej firmie oraz możliwość udziału w nieobowiązkowym szkoleniu z wybranego tematu (także w formule e-learningu).

 • Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

 • Zapraszamy do udziału w projekcie nauczycieli i instruktorów zawodu z ponad 30 specjalności.

 • Aktualna ulotka projektowa [pobierz]
1 2 z 2 | dalej